Regulamin

Regulamin „Rzuć Światłem” – Bieg Porębski 2017 

I. Organizator
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty

II. Współorganizatorzy:
Burmistrz Gminy Alwernia
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia

III. Komitet organizacyjny:
Renata Wojcieszek – Koordynator Biegu

IV. Cele
1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców regionu.
3. Promowanie BRD – wdrażanie noszenia odblasków.
4. Promocja atrakcyjnych terenów Gminy Alwernia.

V. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 30 września 2017 r. w Porębie Żegoty. Start i meta zlokalizowana jest w sołectwie Poręba Żegoty, ul. Szembeków 24 – gmina Alwernia. Początek biegu godzina 10:00.
2. Trasa:
3. trasa biegu przebiega na terenie Poręby Żegoty ulicami: Szembeków 24 (start),Floriańska, Reymonta, Przecznica, Papieska, Potok, Pod Dębami, Willowa, Stanisława Wyspiańskiego (meta).
4. Całkowity dystans:
I – 5 km,
II – 10 km
III – 1 km
5. Nawierzchnia asfaltowa.
6. Pomiar czasu elektroniczny. Pomiar czasu będzie dokonywany dwukrotnie w punktach Start/Meta. Numery startowe wraz z chipami będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 30 września 2017 r. (sobota) w godz. 7.30. do 9:30.
7. Trasa nie posiada atestu PZLA. Będzie oznakowana co 1 km.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. (60 min) – dystans 5 km, 2 godz. (120 min.) – 10 km. Trasa o długości 1 km przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej do lat 15 – bez limitu czasowego. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do regulaminu przebywania w okolicach trasy oraz kodeksu cywilnego.
9. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty przy ul. Szembeków 24.
10. Start: przed szkołą – ul. Szembeka 24, Poręba Żegoty, gmina Alwernia.
11. Meta: z przesunięciem 200 m od linii startu biegu.

VI. Klasyfikacje
w Biegu „Rzuć Światłem” są prowadzone następujące klasyfikacje:
1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – od 17 lat.
2. Klasyfikacja generalna dzieci do lat 16 – dziewcząt i chłopców (bieg – 5, 10 km).
3. Klasyfikacja generalna dzieci do lat 15 – dziewcząt i chłopców (bieg – 1 km).

VII. Zasady uczestnictwa
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz dzieci i młodzież do lat 17 za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (po wypełnieniu deklaracji – załącznik 1) – młodzież, która ukończyła 17 lat klasyfikuje się w grupie – Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – i ponosi opłatę startową. Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów. Od godziny 07.30 do 9.30 w dniu zawodów.
2. Limit uczestników biegu wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie:
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu biegu oraz na stronie internetowej: bieg-porebski.pl oraz fanpage na facebook’u – facebook.com/biegporebski
zgody na przetwarzanie danych osobowych,
zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych bieg,
organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
5. W ramach opłaty startowej „z pakietem startowym” (30 zł) każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
– numer startowy z chipem (bezzwrotny),
– koszulkę okolicznościowa (pierwszych 100 zapisanych osób),
– ciepły posiłek na mecie/herbatę.
6. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
7. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

VIII. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia ON – LINE do biegu „Rzuć Światłem” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.bieg-porebski.pl
2. Zgłoszenia pisemne można składać:
Sekretariat Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty, ul. Szembeków 24 – w godz. 7:30 – 14:30 do 28.09.2017 r.
3. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zobowiązany jest wpłacić wpisowe.
Numer konta na który należy dokonać wpłaty startowej umieszczony jest na plakatach i ulotkach oraz na stronie internetowej: www.bieg-porebski.pl (również w niniejszym regulaminie w punkcie IX w paragrafie 8). W przypadku rejestracji osobistej w punktach stacjonarnych uczestnik dokonuje wpłaty na miejscu – w sekretariacie szkoły lub w biurze zawodów.
4. Zgłoszeń mailowych można dokonać przez stronę: www.bieg-porebski.pl.
5. Zgłoszenia osobiste można składać w punkcie stacjonarnym, wymienionym w punkcie 2 Regulaminu do dnia 22 października.
6. Zgłoszenia w biurze zawodów przyjmowane są w dniu biegu od godziny 07.30 do 9:30.
7. Zgłoszenie zawiera:
imię,
nazwisko,
wiek,
telefon,
adres e-mail,
adres,
rozmiar koszulki,
kategorie biegu,
akceptację regulaminu.

IX. Opłaty startowe
1. Wpisowe do biegu „Rzuć Światłem” wynosi 5 zł  – bez pakietu startowego , 30 zł – z pakietem startowym,  należy okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów.
2. Opłata startowa w biurze zawodów w dniu biegu wynosi 10 zł („bez pakietu startowego”), 40 zł („z pakietem startowym”).
3. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej lub rejestrację i wpłatę w punktach stacjonarnych. Zawodnik wypełnia formularz zgłoszenia do zawodów i po jego wypełnieniu wpłaca opłatę 5 lub 30 zł (w zależności od wybranej opcji) – w dniu zawodów – opłata wynosi 10 („bez pakietu startowego”) lub 40 zł („z pakietem startowym”) – potwierdzenie przelewu przy odbiorze pakietu startowego.
4. Zwolnione z opłaty startowej są dzieci do lat 16 (za okazaniem legitymacji szkolnej).
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
6. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

Dane do przelewu:
Odbiorca: STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ALWERNIA
Rynek 7, 32-566 Alwernia
Tytuł przelewu: „Rzuć Światłem” 2017 – imię, nazwisko
Kwota: 30zł
Numer konta: 71 1560 0013 2367 2315 5518 0001

1. W dniu zawodów każdy zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów w celu weryfikacji oraz odbioru numeru startowego. Osoby, które nie zdążą zarejestrować/zweryfikować się do 9:30 mogą nie uzyskać prawa do startu w biegu. Prosimy o wcześniejszy przyjazd.
2. Finansowanie: koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy. Koszty pobytu i przejazdu ponoszą uczestnicy biegu.

X. Nagrody
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
2. Dzieci do lat 16 – dziewczęta i chłopcy.
* nagrodzeni otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Przewidziano nagrodę specjalną za odblaskowy strój.

XI. Postanowienia końcowe
1. Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.
2. Każdy uczestnik biegu, kibic, przypadkowy przechodzień zobowiązany jest nie wchodzić na trasę biegu przed zapoznaniem się i podpisaniem „OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA – Rzuć Światłem 2017”.
3. Każdy uczestnik wchodząc na teren organizacyjnie podlegający pod „Rzuć Światłem 2017”:
Ma pełną świadomość, że udział w zawodach może być niebezpieczny i bierze w nich udział na własne ryzyko, świadomy wszelkich zagrożeń wynikających ze specyfiki trasy biegu.
Oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zawodach.
Ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje osobiście w czasie zawodów, treningu, przed i po imprezie na terenie zawodów.
Zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności rezygnuje z prawa do roszczeń na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich przedstawicielom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z zawodami, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata wynikły z zaniedbania lub winy organizatora czy też osób z nim związanych.
Przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników, a także zaniechania, które miały wpływ na spowodowanie strat lub innej szkody.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie jego danych rejestracyjnych głównemu organizatorowi ? Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. „Rzuć Światłem” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy: bieg-porebski.pl.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.