Regulamin

Regulamin – „Rzuć światłem – 20. lat Szkoły w Porębie” – Bieg Porębski 2022

I Organizator

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia

II Współorganizatorzy:

Burmistrz Gminy Alwernia
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni

III Komitet organizacyjny:

 • Renata Wojcieszek – Koordynator Biegu

IV Cele

 1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców regionu.

 3. Promowanie zachowań fair play.

 4. Integracja lokalnego środowiska.

 5. Wdrażanie BRD, w szczególności noszenia odblasków.

 6. Ukazywanie atrakcyjnych terenów Gminy Alwernia.

VI Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 22 października 2022 r. w Porębie Żegoty. Start i meta zlokalizowana jest w sołectwie Poręba Żegoty, ul. Szembeków 24 – gmina Alwernia. Początek biegu godzina 10:00.

 2. Trasa:

trasa biegu przebiega na terenie Poręby Żegoty ulicami: Szembeków 24 (start), Floriańska, Reymonta, Przecznica, Papieska, Potok, Pod Dębami, Willowa, Stanisława Wyspiańskiego (meta).

 1. Całkowity dystans:

I – 5 km,

II – 1 km

 1. Nawierzchnia asfaltowa.

 2. Pomiar czasu elektroniczny. Pomiar czasu będzie dokonywany dwukrotnie w punktach Start/Meta. Numery startowe wraz z chipami będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 22 października 2022 r. (sobota) w godz. 7:30. do 9:45.

 3. Trasa nie posiada atestu PZLA. Będzie oznakowana co 1 km.

 4. Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. (60 min) – dystans 5 km. Trasa o długości 1 km przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej do lat 15 – bez limitu czasowego. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do regulaminu przebywania w okolicach trasy oraz kodeksu cywilnego.

 5. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty przy ul. Szembeków 24.

 6. Start: przed szkołą – ul. Szembeka 24, Poręba Żegoty, gmina Alwernia.

 7. Meta: z przesunięciem 200 m od linii startu biegu.

VII Klasyfikacje

w Biegu „Rzuć światłem – 20. lat Szkoły w Porębie” są prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – od 17 lat.

 2. Klasyfikacja generalna dzieci od 13 do 16 – dziewcząt i chłopców (bieg – 5 km).

 3. Klasyfikacja generalna dzieci do lat 13 – dziewcząt i chłopców (bieg – 5 km).

 4. Klasyfikacja generalna dzieci do lat 15 – dziewcząt i chłopców (bieg – 1 km).

VIII Zasady uczestnictwa

 1. W biegu mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz dzieci i młodzież do lat 17 za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (po wypełnieniu deklaracji – załącznik 1) – młodzież, która ukończyła 17 lat klasyfikuje się w grupie „Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet” i ponosi opłatę startową. Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów. Od godziny 11.00 do 12.30 w dniu zawodów.

 2. Limit uczestników biegu wynosi 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie:

  • oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu biegu oraz na stronie internetowej: bieg-porebski.pl oraz fanpage na facebook?u – facebook.com/biegporebski

  • zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  • zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych bieg,

  • organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych.

 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

 5. W ramach opłaty startowej „z pakietem startowym” (45 zł) każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

  • numer startowy z chipem,

  • bandankę okolicznościowa (deklaracja do dnia 10 października 2022),

  • ciepły posiłek na mecie + woda/herbata.

 6. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

 7. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

 8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

IX Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia ON – LINE do biegu „Rzuć światłem – 20. Lat Szkoły w Porębie” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.bieg-porebski.pl

 1. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zobowiązany jest wpłacić wpisowe.

 2. Zgłoszenia w biurze zawodów przyjmowane są w dniu biegu od godziny 7.30 do 9:45.

 3. Zgłoszenie zawiera:

  • imię,

  • nazwisko,

  • wiek,

  • telefon,

  • adres e-mail,

  • adres,

  • akceptację regulaminu.

X Opłaty startowe

  1. Wpisowe do biegu „Rzuć Światłem – 20. lat Szkoły w Porębie”

  2. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej lub rejestrację i wpłatę w punktach stacjonarnych. Zawodnik wypełnia formularz zgłoszenia do zawodów i po jego wypełnieniu wpłaca opłatę 45 zł (w zależności od wybranej opcji) – w dniu zawodów – opłata wynosi 50 zł. Zwolnione z opłaty startowej są dzieci do lat 16 z gminy Alwernia (za okazaniem legitymacji szkolnej), które otrzymują pełny pakiet startowy oraz dzieci spoza gminy Alwernia (bez pakietu startowego tj. koszulki, posiłku). Możliwość pozyskania pakietu dla dzieci spoza gminy Alwernia istnieje przez pełną opłatę (w sprawie koszulki – termin pozyskania jest zgodny z pozycją VII – pnkt. 5 Regulaminy – wpłata do 10 października 2022 r.

  3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

  4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

 1. W dniu zawodów każdy zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów w celu weryfikacji oraz odbioru numeru startowego. Osoby, które nie zdążą zarejestrować / zweryfikować się do 9:45 mogą nie uzyskać prawa do startu w biegu. Prosimy o wcześniejszy przyjazd.

 2. Finansowanie: koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy. Koszty pobytu i przejazdu ponoszą uczestnicy biegu.

XI Nagrody

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.

 2. Dzieci do lat 16 – dziewczęta i chłopcy.

* nagrodzeni otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

XII ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19 w związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • nieorganizowania dodatkowych wydarzeń,

 • zmiany godzin startu, miejsca startu i mety

 • podziału uczestników na mniejsze grupy,

 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych,

 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.

 • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną (do wyboru przez uczestnika):

  • zwrócone

  • wysłane do uczestnika przy dopłacie do wysyłki w kwocie 10,00 zł na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywiizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia (nr konta: 71 1560 0013 2367 2315 5518 0001)

Uczestnik poinformuje Organizatora o swojej decyzji za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem bieg@oddychaj.pl w terminie dwóch tygodni od powiadomienia Uczestnika o odwołaniu biegu. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie oznaczał rezygnację z opłaconego pakietu, natomiast uiszczona opłata, po odliczeniu kosztów organizacyjnych, będzie stanowiła wsparcie na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19.

 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www.

 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.

 2. Każdy uczestnik biegu, kibic, przypadkowy przechodzień zobowiązany jest nie wchodzić na trasę biegu przed zapoznaniem się i podpisaniem „OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA – 20. Lat Szkoły w Porębie”.

 3. Każdy uczestnik wchodząc na teren organizacyjnie podlegający pod „Rzuć światłem 20. Lat Szkoły w Porębie”:

  • Ma pełną świadomość, że udział w zawodach może być niebezpieczny i bierze w nich udział na własne ryzyko, świadomy wszelkich zagrożeń wynikających ze specyfiki trasy biegu.

  • Oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zawodach.

  • Ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje osobiście w czasie zawodów, treningu, przed i po imprezie na terenie zawodów.

  • Zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności rezygnuje z prawa do roszczeń na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich przedstawicielom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z zawodami, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata wynikły z zaniedbania lub winy organizatora czy też osób z nim związanych.

  • Przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników, a także zaniechania, które miały wpływ na spowodowanie strat lub innej szkody.

 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

 5. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie jego danych rejestracyjnych głównemu organizatorowi – Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty.

 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

 7. „Rzuć światłem – 20. Lat Szkoły w Porębie” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

 9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy: bieg-porebski.pl.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

ZGODA UCZESTNIKA LUB ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

NA UDZIAŁ UCZNIA W V BIEGU PORĘBSKIM

„RZUĆ ŚWIATŁEM – 20. LAT SZKOŁY W PORĘBIE”

DNIA 22.10.2022 W PORĘBIE ŻEGOTY

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *)

————————————————————————————
imię i nazwisko dziecka – wiek

w biegu na dystansie …… km, który odbędzie się w dniu 22.10.2022 r. w Porębie Żegoty.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Biegu „Rzuć światłem – 20. lat Szkoły w Porębie” i akceptuję jego warunki.

 • Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
  w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.

 • Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji biegu „Rzuć Światłem- 20. lat Szkoły w Porębie” oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 • Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka utrwalony na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz wywiady z nim, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.

 • Przyjmuję do wiadomości, że dane mojego dziecka będą przetwarzane przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia w celu realizacji umowy. Dane mojego dziecka będą przetwarzane od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo do dostępu do danych mojego dziecka, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

……………………………………………………

miejscowość i data podpis rodzica/ców / opiekuna/ów telefon kontaktowy