Regulamin

Regulamin „Rzuć światłem – w hołdzie bohaterom września 1939 r. ” – Bieg Porębski 2019

I. Organizator
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społecznej Mieszkańców Gminy Alwernia

II. Współorganizatorzy:
Burmistrz Gminy Alwernia
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni

III. Komitet organizacyjny:
Renata Wojcieszek – Koordynator Biegu

IV. Cele
1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców regionu.
3. Promowanie postaw patriotycznych i zachowań fair play.
4. Przybliżanie postaci westerplatczyka – Zygmunta Zięby
5. Wdrażanie BRD ? noszenia odblasków.
6. Ukazywanie atrakcyjnych terenów Gminy Alwernia.

VI. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 września 2019 r. w Porębie Żegoty. Start i meta zlokalizowana jest w sołectwie Poręba Żegoty, ul. Szembeków 24 – gmina Alwernia. Początek biegu godzina 13:00.
2. Trasa:
3. trasa biegu przebiega na terenie Poręby Żegoty ulicami: Szembeków 24 (start),Floriańska, Reymonta, Przecznica, Papieska, Potok, Pod Dębami, Willowa, Stanisława Wyspiańskiego (meta).
4. Całkowity dystans:
I – 5 km,
II – 10 km
III – 1 km
5. Nawierzchnia asfaltowa.
6. Pomiar czasu elektroniczny. Pomiar czasu będzie dokonywany dwukrotnie w punktach Start/Meta. Numery startowe wraz z chipami będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 15 września 2019 r. (niedziela) w godz. 11:00. do 12:30.
7. Trasa nie posiada atestu PZLA. Będzie oznakowana co 1 km.
8. Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. (60 min) ? dystans 5 km, 2 godz. (120 min.) ? 10 km. Trasa o długości 1 km przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej do lat 15 ? bez limitu czasowego. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do regulaminu przebywania w okolicach trasy oraz kodeksu cywilnego.
9. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty przy ul. Szembeków 24.
10. Start: przed szkołą – ul. Szembeka 24, Poręba Żegoty, gmina Alwernia.
11. Meta: z przesunięciem 200 m od linii startu biegu.

VII. Klasyfikacje
w Biegu „Rzuć światłem – w hołdzie bohaterom września 1939 r.” są prowadzone następujące klasyfikacje:
1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet – od 17 lat.
2. Klasyfikacja generalna dzieci od 13 do 16 – dziewcząt i chłopców (bieg – 5, 10 km).
3. Klasyfikacja generalna dzieci do lat 13 – dziewcząt i chłopców (bieg – 5 km).
4. Klasyfikacja generalna dzieci do lat 15 – dziewcząt i chłopców (bieg – 1 km).

VIII. Zasady uczestnictwa
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz dzieci i młodzież do lat 17 za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (po wypełnieniu deklaracji – załącznik 1) – młodzież, która ukończyła 17 lat klasyfikuje się w grupie „Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet” i ponosi opłatę startową. Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów. Od godziny 11.00 do 12.30 w dniu zawodów.
2. Limit uczestników biegu wynosi 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie:
– oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu biegu oraz na stronie internetowej: bieg-porebski.pl oraz fanpage na facebook’u  – facebook.com/biegporebski
– zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych bieg,
– organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
5. W ramach opłaty startowej „z pakietem startowym” (50 zł) każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:
– numer startowy z chipem (bezzwrotny),
– koszulkę okolicznościowa (deklaracja do dnia 25 sierpnia 2018),
– ciepły posiłek na mecie/herbatę.
6. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
7. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

IX. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia ON – LINE do biegu „Rzuć światłem – w hołdzie bohaterom września 1939 r.” będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
www.bieg-porebski.pl
2. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zobowiązany jest wpłacić wpisowe.
3. Zgłoszenia w biurze zawodów przyjmowane są w dniu biegu od godziny 11.30 do 12:30.
4. Zgłoszenie zawiera:
– imię,
– nazwisko,
– wiek,
– telefon,
– adres e-mail,
– adres,
– rozmiar koszulki,
– kategorie biegu,
– akceptację regulaminu.

X. Opłaty startowe
1. Wpisowe do biegu „Rzuć Światłem – w hołdzie bohaterom września 1939 r.” wynosi 50 zł.
2. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej lub rejestrację i wpłatę w punktach stacjonarnych. Zawodnik wypełnia formularz zgłoszenia do zawodów i po jego wypełnieniu wpłaca opłatę 50 zł (w zależności od wybranej opcji) – w dniu zawodów – opłata wynosi 55 zł. Zwolnione z opłaty startowej są dzieci do lat 16 z gminy Alwernia (za okazaniem legitymacji szkolnej), które otrzymują pełny pakiet startowy oraz dzieci spoza gminy Alwernia (bez pakietu startowego tj. koszulki, posiłku). Możliwość pozyskania pakietu dla dzieci spoza gminy Alwernia istnieje przez pełną opłatę (w sprawie koszulki – termin pozyskania jest zgodny z pozycją VII – pnkt. 5 Regulaminy – wpłata do 25 sierpnia 2019 r.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
1. W dniu zawodów każdy zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów w celu weryfikacji oraz odbioru numeru startowego. Osoby, które nie zdążą zarejestrować/zweryfikować się do 11:30 mogą nie uzyskać prawa do startu w biegu. Prosimy o wcześniejszy przyjazd.
2. Finansowanie: koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy. Koszty pobytu i przejazdu ponoszą uczestnicy biegu.

XI. Nagrody
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
2. Dzieci do lat 16 – dziewczęta i chłopcy.
* nagrodzeni otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

XII. Postanowienia końcowe
1. Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.
2. Każdy uczestnik biegu, kibic, przypadkowy przechodzień zobowiązany jest nie wchodzić na trasę biegu przed zapoznaniem się i podpisaniem „OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA – Rzuć światłem – w hołdzie bohaterom września 1939 r.”.
3. Każdy uczestnik wchodząc na teren organizacyjnie podlegający pod „Rzuć światłem – w hołdzie bohaterom września 1939 r.”:
– Ma pełną świadomość, że udział w zawodach może być niebezpieczny i bierze w nich udział na własne ryzyko, świadomy wszelkich zagrożeń wynikających ze specyfiki trasy biegu.
– Oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zawodach.
– Ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje osobiście w czasie zawodów, treningu, przed i po imprezie na terenie zawodów.
– Zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności rezygnuje z prawa do roszczeń na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich przedstawicielom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z zawodami, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata wynikły z zaniedbania lub winy organizatora czy też osób z nim związanych.
– Przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników, a także zaniechania, które miały wpływ na spowodowanie strat lub innej szkody.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie jego danych rejestracyjnych głównemu organizatorowi – Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. „Rzuć światłem na los Zygmunta Zięby” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy: bieg-porebski.pl.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.